işveren Yükümlülükleri

 • İşveren, çalışanlarına aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
 • İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
 • Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
 • Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
 • Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.

Eğitim Amacı

 • İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek,
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak,
 • Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,
 • Mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

Eğitim Programının Konuları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları, Güvenlik Kültürü
 • Meslek Hastalıklarının Sebepleri
 • Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
 • Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
 • İlkyardım, Bağımlılık Nedir? Çeşitleri, Korunma ve Tedavi Yolları
 • Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
 • İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması
 • Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri
 • Elle Kaldırma ve Taşıma
 • Ekranlı Araçlarla Çalışma
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 • Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
 • Tahliye ve Kurtarma

Eğitim Periyotları/Süreleri

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa /16 adam/saat
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa/12 adam/saat
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa/8 adam/saat

EK BİLGİLER

Katılımcı sayısı her grup için maksimum 20 kişi ile sınırlandırılmalıdır. Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından verilecek olup, Eğitim sonrası sınav metodu ile eğitim etkinliği ölçülecektir. Eğitimde başarılı olan çalışanlara Eğitim katılım sertifikası düzenlenecektir.