işveren Yükümlülükleri

(6331 Sayılı İSG Kanunu/madde:4)

 • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
 • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
 • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

Kimler Risk Değerlendirmesi Yaptırır

(6331 Sayılı İSG Kanunu/madde:4)

 • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
 • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
 • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

Risk değerlendirmenin Amacı ve Önemi:

 • İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi,
 • Bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amaçlanır.

Hedef:

 • İş kazası ve meslek hastalıkları oluşumunun önlenmesi,
 • Sağlıklı ve güvenli bir iş ve çalışma ortamının oluşturulması,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği sistemine katılımı,yaptığı işle ilgili tehlike ve riskler konusunda bilinçlenmesi ,
 • İşletmenin fiziksel, kimyasal, biyolojik,psikolojk ve ergonomik olaral değerlendirilmesi ve sağlıklı ve güvenli ortam ve çalışan oluşturulması,

Risk Değerlendirme Çalışması Aşamaları

 • Öncelikli olarak ilgili işletme ziyareti mevcut durum belirleme,
 • Risk değerlendirme ekibi seçimi ve eğitimi,
 • İşletmenin tüm süreçlerinin ve bölümlerinin gözden geçirilmesi,
 • Risklerin değerlendirilmesi (İşyeri hekimi ve İSG uzmanlığı yönünden birlikte değerlendirme)
 • Risk analiz metodunun seçimi ve risklerin analiz edilmesi,
 • Risk değerlendirme sonucu öneri ve tavsiyeler,
 • Katlanılmaz risklerden başlayarak risklerin azaltılması,
 • Aksiyon Planları ile iyileştirme ve önleme faaliyetlerinin belirlenmesi,
 • Risklerin süreç

Risk Değerlendirmenin Yenilenme Koşulları ve Süreleri

Yapılmış olan risk değerlendirmesi tehlike sınıfına göre:

 • Çok tehlikeli risk gurubundaki işyerlerinde en geç 2 yılda bir,
 • Tehlikeli risk gurubundaki işyerlerinde 4 yılda bir,
 • Az tehlikeli işyerlerinde ise 6 yılda bir yenilenir.

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir:

 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
 • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi,
 • Üretim yönteminde değişiklikler olması,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,
 • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

Birlikte Çalışmak Dileğiyle…