işveren Yükümlülükleri

6331 sayılı İSG Kanunu denetim ve gözetim hakkında işverenlerden ne beklemektedir?

 • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyumadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 • İşyerinde çalışanların mesleki risklerine göre sınıflandırılması ve iş kazası ve meslek hastalığın risklerine karşı sağlık gözetim ve iş ortamında denetimini yapmak,
 • Çalışanlara verilen İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden sonra verilen eğitimin etkinliğini sahada takip etmek,
 • Risk değerlendirmesi sonrasında ortaya çıkan katlanılmaz ve önemli risklerin iyileştirilmesi ve aksiyonlarının alınmasını sağlamak,
 • Değişen ve ortaya çıkan yeni risklerin tespit, değişen organizasyon yapısı, yeni teknoloji uygulamalarının getirdiği tehlike ve riskleri belirtmek için risklerin yerinde denetlenmesi ve çalışanların bilgilendirilmesinin yapılması sağlamak,
 • İşveren iş ortaklarının ve işbirliği içinde olduğu 3.taraftların iş hijyeni ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumunu da denetlemek ve kontrol etmekle yükümlüdür.

Denetim ve Gözetim Amacı

 • 6331 sayılı İSG kanunu gereği, çalışan sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerini işletmenin başlamasından bitimine kadar geçen sürede sürekli olarak uygulanmak
 • Çalışanların çalışma şartlarına ve çalışma ortamına ilişkin tehlike ve riskleri izlemek ve gereken önlemleri almak ve aldırmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kavramların karıştırılmasından kaynaklanan yanlışları göstermek ve herkes tarafından anlaşılabilir hale getirmek için yapılan tarafsız çalışmalar ‘DENETİM’in ana amacıdır.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hizmetleri, işyerlerinde çalışanların iş kazalarına uğramamaları ya da meslek hastalıklarına yakalanmamaları için işyerinde sürekli yürütülen hizmetler ile denetlenmelidir.

Denetim Kimler Tarafından Yapılmalıdır?

 • Yasal ve teknik konularda tecrübe sahibi uzman ve hekimler,
 • Kalite, Çevre ve OHSAS – İSG konularında sahada denetim geçmişi olan uzman ve hekimler,
 • Denetim tekniklerine sahip Sistem denetçileri tarafından denetim gerçekleştirilmelidir.

İşletmelerde Kimler ve Neler Denetlenmelidir?

 • Varsa İş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı,
 • Yoksa iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının takibinden sorumlu kişi/kişiler,
 • Sahada iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulamaları,(varsa revir, revir personeli v.s)
 • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği bilinci,
 • Mesleki riske sahip çalışanlar (genç ve çocuk çalışanlar, özürlüler, hükümlü ler, veya hamile çalışan bayanlar, vardiya varsa vardiyalı çalışanlar v.s)
 • Varsa taşeron ve 3.taraf işbirliği içinde olunan diğer çalışanlar, İşyerindeki sağlık ve güvenlik uygulamalarını denetle

Denetim Planlanması

 • Denetim yapılacak saha, bölüm, şube ve taşeron ve denetcileri tesbit etmek,
 • Bölgelerin tehlike risk durumlarına, önemine ve büyüklüğüne göre denetim planlamak,
 • Denetim esaslarını ve yasal dayanakları tesbit etmek,
 • Denetim ekibi ile yerinde denetimi planlamak ve denetlenecek sahaya bilgi vermek,
 • Denetimde 6331 sayılı iş sağlığı ve Güvenliği Kanunu esas alarak firmanın kendine özgü standart ve dökümanları varsa onlarıda baz alarak denetim gerçekleştirmek,
 • Operasyon uygulamları noktasında varsa işletmenin İş sağlığı güvenliği Uzmanı ve işyeri hekiminin çalışmalarının yasal mevzuata uygunluğunu değerlendirmek,
 • Denetim sonrası ilgili kişiye kapanış toplantısında uygunsuzlukları bildirmek ve bilgi vermek,
 • Ana işverene denetim sonuçlarını raporlamak,
 • Tesbit edilen uygunsuzlukların kapatılması için süre vermek ve bu süreçte takibini yapmak,
 • Denetimde tesbit edilen uygunsuzlukların iyileştirmesine gerek yerinde , gerekse bir sonraki denetimde sahada iyileşmesini izlemek.
 • Sistemin sürekliliğini, gelişimini ve sürdürülebilirliğinin takibini sahada yapmak

Denetim Gerçekleştirme Periyodu Ne Olmalıdır?

Aşağıdaki şartların oluşmaması ve işletmenin stabil durumunu koruması durumunda yılda bir denetim gerçekleştirilir. Aşağıdaki şartlardan birinin oluşumu durumunda ise denetim periyoduna bakılmaksızın hemen tekrarlanır.

  • Teknolojik değişiklik olması durumunda
  • Organizasyon yapısı değişmesi durumunda
  • Sürekli iş sürkülasyonu olması durumunda,
  • Yeni yatırım,inşa veya ilave bölüm yapılması durumunda,
  • İşin bir kısmının teknolojik sebeplerle taşerona devredilmesi durumunda,
  • Toplu işe alım sonrasında,
  • İş kazası veya meslak hastalığı meydana gelmesi durumunda,
  • İşyeri hekimi ve İSG uzmanının değişimi sonralarında,
  • Ortak Sağlık ve Güvenlik Hizmeti alınıyor ise firmanın sözleşme dönemimde değişmesi durumunda veya OSGB kaynaklı bir uygunsuzluğun işverene rucü edilmesi durumunda,
  • İşletmede Acil durum yaşanması durumunda,
  • İş müfettişleri denetimi öncesi ve sonrası
  • Varsa Ohsas 18001 ve Çevre 14001 Yönetim sistemleri denetimi öncesi,
  • İşverenin istediği durumlarda denetim tekrarlanır.