İletişim

F.A.Q.

Çalışanların işyerinde iş sağlığı ve güvenliliği ile ilgili yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi sonucu ortaya çıkan iş kazasında işveren veya işveren vekilinin yükümlülüğü ortadan kalkar mı?

1.Cevap: Hayır.

İlgili Yasal Mevzuat: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri; İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 – (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

İşveren veya işveren vekilinin ortak sağlık güvenlik birimi veya doğrudan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile hizmet sözleşme yapması, iş sağlığı ve güvenliğindeki sorumluluklarını ortadan kaldırır mı?

2.Cevap: Hayır.

İlgili Yasal Mevzuat: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri; İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 – (1) b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Elektrik panosuna temas ederek elektrikle çarpılan temizlik görevlisi nedeniyle işveren veya işveren vekili sorumlu mudur?

3.Cevap: Evet

İlgili Yasal Mevzuat: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri; İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 – (1) d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

İşveren veya işveren vekili, çay servisi yapan çalışanın portör tahlillerinin ücretini çalışanın maaşından kesebilir mi?

4.Cevap: Hayır

İlgili Yasal Mevzuat: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri; İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 – (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz

İşveren veya işveren vekilinin çalışanlarına her türlü kişisel koruyucu donanım vermesi, iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğunu yerine getirmesi yönünden yeterli değil midir?

5.Cevap: Hayır

İlgili Yasal Mevzuat: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası; İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri; İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. Risklerden korunma ilkeleri MADDE 5 – g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek

İşveren veya vekilinin İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanına oda, araç-gereç sağlama zorunluluğu var mıdır?

6.Cevap: Evet

İlgili Yasal Mevzuat: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 6 – (1) b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

Ana İşveren ya da vekilinin İşyerine gelen misafirlere, dış firmalardan araç-makina bakımına gelen çalışanlara ve onların işverenlerine, kendi işyerinin iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile ilgili bilgi vermesine gerek var mıdır?

7.Cevap: Evet

İlgili Yasal Mevzuat: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 6 – (1) d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

İşveren işletmede ki risklerin analizi konusunda sorumludur.

8.Cevap: Doğru

İlgili Yasal Mevzuat: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri; Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma MADDE 10 –

(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

İşveren işletmesindeki risk analizi yaptırdığında, işyeri riskleri ile ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirmiş sayılır.

9.Cevap: Yanlış

İlgili Yasal Mevzuat: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri; Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma MADDE 10 – (2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

İşverenin işyerinde ortaya çıkabilecek acil durumlar için neler yapması gerekir?

10.Cevap:

İlgili Yasal Mevzuat: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri; Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım MADDE 11-

  1. Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
  2. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
  3. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
  4. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.