İşveren Yükümlülükleri

 • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirlemek,
 • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak,
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak,
 • Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlamak,
 • Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirmek
 • Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması için gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirmek.

Acil Durum Planının Amacı

 • İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi,
 • Acil durumlarda görev alacak ekiplerin belirlenmesi,
 • Acil durumların güvenli bir şekilde yönetilmesi ve acil durum sonrası yapılacak çalışmaların belirlenmesi
 • Acil durumlar konusunda çalışanların bilgilendirilmesi,
 • Acil durumlara müdahale için gerekli kurum ve kuruluşlarla iletişim kanallarının belirlenmesi,
 • Acil durumlara hazırlık açısından tahliye senaryoları ile çalışanların ve acil durumda görev alan ekiplerin farkındalığını artırmak, planın uygulanabilirliğini kontrol etmek

Acil Durum Planının Hazırlanması

 • İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi,
 • Acil durumlarda görev alacak ekiplerin belirlenmesi,
 • Acil durumların güvenli bir şekilde yönetilmesi ve acil durum sonrası yapılacak çalışmaların belirlenmesi,
 • Acil durumlar konusunda çalışanların bilgilendirilmesi,
 • Acil durumlara müdahale için gerekli kurum ve kuruluşlarla iletişim kanallarının belirlenmesi,
 • Acil durumlara hazırlık açısından tahliye senaryoları ile çalışanların ve acil durumda görev alan ekiplerin farkındalığını artırmak, planın uygulanabilirliğini kontrol etmek

Acil Durum Planlama Geçerlilik Süresi

 1. Acil durum planları; Mevcut şartlarda değişiklik olmaması ve/veya acil bir durumun meydana gelmemesi durumunda:
  • Çok tehlikeli sınıflarda 2 yılda bir
  • Tehlikeli sınıflarda 4 yılda bir
  • Az Tehlikeli sınıflarda 6 yılda bir yenilenmelidir.

Acil Durum Tatbikatı Yapma Periyodu

Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.